Slade School of Fine Art

UCL

7315-original-dryden-iamnot.jpg

I Am Not All Powerful

,

Michael Dryden

, 2016, digital video, 5 mins.
7317-original-dryden-6000ft.jpg

6000ft Beyond Humanity and Time

,

Michael Dryden

, 2015, digital video, 1 min 7 secs.
7319-original-dryden-untitled.jpg

Untitled (Blue)

,

Michael Dryden

, 2016, screen print, 42 x 59 cm.
8023-original-dryden-mutation.jpg

Mutation

,

Michael Dryden

, 2016, aluminium, 60 x 90 x 20 cm.
7321-original-dryden-nosignal.jpg

No Signal

,

Michael Dryden

, 2016, clay, satellite dish, 120 x 120 x 90 cm.

Michael Dryden

website: www.michaeldryden.co.uk