Slade School of Fine Art

UCL

5907-original-feng-David.jpg

David

,

Yiru Feng

, 21 January 2015, expanding foam.

Friends

,

Yiru Feng

, 22 January 2015, expanding foam, David, Laura, mixed media.

Yiru Feng