Slade School of Fine Art Colour / Collage / Poetry

UCL

Zhuyang Liu

16385-original-Zhuyang_Liu_Put_on_a_drip_now.jpg

Take a bath when you're full

,

Zhuyang Liu

, 2021.