Slade School of Fine Art Colour / Collage / Poetry

UCL

Ziwei Gong

16383-original-Ziwei_Gong_downtown1.jpg

Downtown

,

Ziwei Gong

, 2021.