Slade 2012

Mo Wang

Mo Wang, Decaying Glamour Mo Wang, Gatsby Mo Wang, Secret Garden Mo Wang, Another World Mo Wang, Richomoniasis

Decaying Glamour, oil, acrylic and Chinese rice paper, 1.83 x 1.27m
Gatsby, oil, acrylic and Chinese rice paper, 1.83 x 1.37m
Secret Garden, oil and acrylic, 1.83 x 1.37m
Another World, oil and acrylic, 2.0 x 1.6m
Trichomoniasis, oil and acrylic, 1.75 x 1.75m