Slade 2012

Kyounghee Noh

Kyounhee Noh, An opening, 2012 Kyounghee Noh, Hole, 2011 Kyounghee Noh, Strolling Around Kyounghee Noh, Chairman, 2011 Kyounghee Noh, Chairman, 2011

An opening, 2012, oil on linen, 120 x 170 x 3.6
Hole, 2011, oil on linen, 130 x 180 x 3.6
Strolling around, 2011, oil on linen, 140 x 160 x 3.6
Chairman, 2011, oil on linen, 180 x 220 x 3.6
Glimpse, 2011, oil on linen, 160 x 110

www.kyounghee-noh.com