Slade 2012

Chui Yuen Fanny Chan

Chui Yuen Fanny Chan, RVP's 100th, 2012 Chui Yuen Fanny Chan, Skywalk, 2012 Chui Yuen Fanny Chan, Pompidou, 2011 Chui Yuen Fanny Chan, Guell, 2011 Chui Yuen Fanny Chan, Descending, 2011

RVP's 100th, 2012, oil on canvas, 183 x 152cm
Skywalk, 2012, oil on canvas, 111 x 167cm
Pompidou, 2011, oil on canvas, 183 x 140cm
G├╝ell, 2011, oil on canvas, 112 x 153cm
Descending, 2011, oil and acrylic on canvas, 183 x 51cm

www.fannychan.com