artworks artworks artworks artworks artworks artworkss artworka arrtowrsks artworks artworksa artworksa artwowrksa areosrfska artowoksa atrtsoa wwroaatworks artworksa artwoksa attoks artworksa artworksa artworka artworka artwokrsa arwo ark areorakfsa artwork s aret owkr aretworks artwwork s arteok artwokr sa rtwk artworks artowkr s artwokr a artwoksa ariotsd artworksa artwoksa artowlksa aaroka artwork aartworksa artowrks artowkfs artworks artworksa artworksa
        by byb yb by by by by by b ybby by by b byby by by by by by byb by byb y byb yby by by by by bby by byb by by by byb byh bybby by by by by by by byby bby
                david david daiv dda vidaiv daividavid vdid daivdi david david david david dvcaiv daivdida vdidavid daivid david daidvidaivi david david daivi daividaiv daiv daiv david david david da`ivd daivd davdi davi ddavid dadv iddaividaivdi david david david david daivid dadiv daiv aidav idavdi david
                        barrett barret baret bar3et abarret baret bvarrat barraet t barrett barrett abarrett barreett barrett barett barrett barrett bareaettt abarrt barrett barret barrett barrett barett bareett bareett barrettb arret bareetg batrett barret barett barrett baret bareeett barreet baerrttt bareettbarrett bareet bareett baret baeet barrett bareet baret barett barrett barretba rret barret
  n e a r   d e a t h   e x p e r i e n c e
  g r a m m a r
  t h e   s q u a r e   m i l e
D A V I D   B A R R E T T
9   M A R S H A L L   C O U R T
S T U D L E Y   R O A D
L O N D O N   S W 4   6 R T
0 1 7 1   6 2 2   0 8 4 2

d a v i d @ p i f f l e . d e m o n . c o . u k
h t t p : / / w w w . p i f f l e . d e m o n . c o . u k