XClose

Department of Greek & Latin

Home
Menu

Pronounce our Names

dog phonetics

As you'd expect in a Global University, we have a global staff!

Here's a quick guide to pronouncing our names ...
 

NameInternationl Phonetic AlphabetFor Dummies
Peter Agócs[ ˈpi:.tə ɔˈ.gɔtʃ ]PEE·tuh uh·GOTCH
Alex Balčiūnas[ ˈæ.leks ˈbɐl.tʃu:.nəs ]Alex BAL·choo·nas
Elena Cagnoli Fiecconi[ eˈlenə kæˈɲɔli fieˈkɔni]e·LE·na ca·NYO·li fie·KO·ni
Stephen Colvin[ ˈsti:.vən ˈkɔl.vɪn ]STEEvun COLvin
Stephanie Dutton STE·fan·ee DU·tton
Bianca Facchini  
Nikolaos Gonis[ nɪk ˈgɔ.nɪs ]Nik GO·nis (short o, as in 'gone')
Rosie Harman[ ˈrou.zi: ˈha:.mən ]RO·zee HAR·mun
Miriam Leonard[ ˈmɪ.ryəm ˈle.nəd ]MI·riam LEH·nud
Fiachra Mac Góráin[ ˈfiə̯.çrə məˈgɔ:.rən ]FEEuh·chruh muh·GOR·un
Robbie Macaulay ROH-bee MAK-or-lay
Tom MacKenzie[ ˈtɔm məˈken.zi:]Tom MuhKENzee
Antony Makrinos[ ˈæn.tə.ni: mæ.krɪˈnɔs]ANtuhnee makriNOS
Gesine Manuwald[ geˈzi:.nə ˈmæ.nu.valt ]geZEEnuh MAnuvalt (hard g in Gesine, as in 'get')
Mairéad McAuley[ maˈɾed̺ məˈkɔ:.li: ]muhRADE muhKAWlee
Victoria Moul[ vɪkˈtɔ:.rɪə məʊl ]vick-TORia Mole (rhymes with coal)
Marigold Norbye[ ˈmæ.rɪ.gəʊld ˈnɔ:.bi: ]MArigold NORbee
Phiroze Vasunia[ fɪˈrouz vəˈzu:.njə ]fi·ROZE Va·ZOO·nya
Maria Wyke[ məˈɾiə waik ]muh·REE·uh wike (rhymes with bike)