UCL FACULTY OF LAWS
INSTITUTE OF GLOBAL LAW

 

Institute of Global Law

Staff Publications

Professor Sir Basil Markesinis | Dr Jörg Fedtke | Dr Ingrid Boccardi | Dr Myriam Hunter-Henin | Colm O'Cinneide | Dr Thilo Tetzlaff | Raymond Youngs | Nello Pasquini |


Publications by Professor Bocken

Books as sole author

 1. Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, proefschrift ingediend voor het bekomen van de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Gent, Brussel, Bruylant, 1978, 474-XV Commercial edition published in the collection of the Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, nr. 22, Brussels, Bruylant, 1979, 500-XXIII
 2. Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging. Preadvies voorde Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 1983, 121 p.

Books as Co-author

 1. Rechtsvergelijking, Ghent, Story-Scientia, 1985, 415 p. 2de ed., 1991 in collaboration with F.Gorle, G.Bourgeois en P. Reyntjen
 2. Bomen in het recht: een overzicht van het recht in het Vlaamse Gewest van toepassing op bomen, in samenwerking met I.Traest en L.De Jager, Ghent, Story Scientia, 1992, 168 p.
 3. H. Bocken, De herziening van de bevrijdende verjaring doorde wet van Wjuni 1998. De gelijkheid hersteld? (with I. Boone, B. Claessens, D. Counye, E. De Kezel, P. De Smedt), Kluwer rechtswetenschappen, Antwerp, 1999, 1-36.

Books as editor

 1. Verbintenissenrecht, Ghent, 1985, (H. Bocken en M. Storme)
 2. De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu, La répartition constitutionelle des compétences en matière d'environnement, Story-Scientia, Brussels, Belgische Vereniging voor Milieurecht, 1986, 314 p.
 3. Vorderingsbevoegdheid van milieuverenigingen, Le droit pour les associations de défense de I'environnement d'ester en justice, Story-Scientia, Brussels, Bevemire, 1988, 252 p.
 4. Milieurecht recente ontwikkelingen deel I, Droit de I'environnement dévelopements récents. volume I, Story-Scientia, Brussels, 1988, Belgische Vereniging voor Milieurecht, 171 p.
 5. De voorbereiding en de tenuitvoerlegging van Europese richtlijnen terzake van leefmilieu, La préparation et la mise en oeuvre des directives en matière d'environnement, Story-Scientia, Brussels, Belgische Vereniging voor Milieurecht, 1989, 281 p. (H. Bocken en D.Ryckbost)
 6. Milieubeleidsovereenkomsten, Conventions sectorielles; instrument de gestion de l’ environnement, Story-Scientia, Brussels, Belgische Vereniging voor Milieurecht, 1991, 184 p. (H. Bocken en I.Traest)
 7. Verzekering van milieuschade, L'assurance des dommages causés par la pollution, Insurance of environmental damage, Story-Scientia, Brussels, 1992, Belgische vereniging voor Milieurecht, 492 p. (H. Bocken en D.Ryckbost)
 8. Liber Memorialis Francois Laurent, Story-Scientia, 1989, 1224 p. (in collaboration with B.Bouckaert, J.Erauw, H. Gaus en M.Storme)
 9. Codification of environmental law: draft Decree on Environmental Policy prepared by The Interuniversity Commission for the revision of Environmental law in the Flemish Region, (H. Bocken en D. Ryckbost), The Hague, Kluwer law International, 1996, 248 p.
 10. Codification of international law. Proceedings of the International Conference. (H. Bocken and D. Ryckbost, ed.), Kluwer Law International. International Law& Policy series,The Hague, London, Boston, 1996, 217p.
 11. Introduction to Belgian Law. (H. Bocken and W. De Bondt), Bruylant en Kluwer Law International, Brussels, The Hague, London, Boston, 2001, 464p.
 12. International Sources of environmental liability (Hubert Bocken, Hannes Descamps, Robin Slabbinck) , Ministry of the Flemish community in co-operation with Ghent University Department of Civil Law, 2002, 132 p.

Articles and reports

 1. "Juridische aspecten van de milieubescherming", in G. Schrans and J. Grootaert, Economisch en Financieel Recht Vandaag, Ghent, 1972, 389-423
 2. "De bestrijding van de luchtverontreiniging: verboden terrein voor de gemeentelijke overheden?", Extern 1972, 585-612, Rechtskundig Weekblad, 1972-1973, 633-656
 3. "Milieubeleid: institutionele en proceduriele aspekten van besluitvorming en tenuitvoerlegging", Extern, 1973, 439-454, en Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 1973, 373
 4. "Aansprakelijkheidsrecht en milieubescherming", Extern, 1973, 316-341 en (licht gewiizigd), Rechtskundig Weekblad 1973-74, 1121-1150
 5. "De bevoegdheid van milieuverenigingen tot het instellen van een burgerrechtelijke vordering tot sanctionering van verstoringen van het leefmilieu, noot bij Hof van Beroep, Gent, 31 december 1963 en Rechtsbank Gent, 16 maart 1973", Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1973, 235-242
 6. "Ook de individuele verbruiker kan de vordering tot staking instellen voorzien bij artikel 57 van de wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken", Tijdschrift voor Privaatrecht, 1973, 553-580
 7. "Een vergeten wettekst...", Extern, 1973, 749
 8. "Coördinatie tussen bouw- en exploitatievergunningen is dringend nodig", Extern, 1973, 786
 9. "Gemeentelijke bouwverordeningen: een rechtsmiddel tegen luchtverontreiniging, noot onder politierechtbank Eupen, 2 juni 1972", Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1974, 46-48
 10. "Noot onder Rechtbank Antwerpen, 30 maart 1966",Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1974,26-29
 11. "Juridische aspekten van de bestrijding van de luchtverontreiniging", Extern, 1973, p. 689-706 en Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 1974, 15-28
 12. "Sanctions de droit civil centre la pollution (rapport présentés au colloque I'Homme et son environnement, organisé par le Comite International de Droit Comparé de I'Association Internationale des Science Juridiques à Bruxelles les 4 et 5 septembre 1972)", Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1975, 67-89
 13. "Verbruikersrechtbanken. Gerechtelijke organisatie en verbruikersbescherming: kanttekeningen bij het Zweedse model", in A. Jacquemin and G. Schrans, Actes du Collogue sur la magistrature économique, Brussels, Leuven, 1976, IV.3 - IV.3-50
 14. "Nieuwe wegen voor de vergoeding van milieuschade", Leefmilieu, September 1979, 139-143
 15. "Aansprakelijkheid van de ouders voor schade veroorzaakt door hun kinderen", Intermediair, 11 and 25 January 1980
 16. "Het herstel van schade aan de landbouw veroorzaakt door Industriële milieuverstoring", preadvies voor de studiedag te Brugge op 26 oktober 1979 van de Belgische en Nederlandse Vereniging voor agrarisch recht. De Pacht (Nederland), 1980, 99-103 en Tijdschrift voor agrarisch recht, 1980, nr. I, 1-22
 17. "Kan de staat de kosten van milieusanering terugvorderen?", Info-Leefmilieu, 1980, nr. I, 19-24
 18. "Vergoeding van milieuschade bij wege van minnelijke schikking of... betertien processen in de lucht dan een aan de hand", Info-Leefmilieu, 1980, nr. 3, 85-92
 19. "Huisvuil, Juridisch bekeken", Info-Leefmilieu, 1980, nr. 5, 153-161 en 1980, nr. 6
 20. "Instrumenten van het milieubeleid", in Stichting Leefmilieu, Organisatie van het milieubeleid, Leefmilieu-dossier, nr. 3, 5-14
 21. "Milieurecht in vogelvlucht. Een poging tot synthese", in Publiekrecht Vandaag, Postuniversitaire cyclus Publiekrecht, Rijksuniversiteit Ghent, 1980, 70-80
 22. Verslag van de vergadering van de afdeling privaatrecht van de jaarvergadering van de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Rechtskundig Weekblad, 1979-80, 1569-1572
 23. Le dommage écologique. Développements nouveaux relatifs a la réparation du dommage écologique", Aménagement du Territoire et Droit Foncier, 1981, nr. 3, 1-4
 24. Aansprakelijkheid voor Milieuschade", De Verzekering, 1981, 43-72
 25. Vergoeding van milieuschade" in Rechtsfactoren in de onderneming, ix. e., 5-1 tot 5.28
 26. The defense of collective interests in the Belgian civil procedure", (i.s.m. B. Demeulenaere) in M. Storme, (ed.), Effectiveness of judicial protection and constitutional order, Gent, 1983, 149-179
 27. De rechtsbijstandverzekering in het geheel van de rechtshulp", in H. Cousy en H. Claassens (ed.), Rechtsbijstand en verzekering, Antwerp, 1983, 15-37
 28. Een experiment met meerkeuzevragen in het rechtsonderwijs", Discussienota t.b.v. het VLIR-seminarie "Kennismaking met objectieve studietoetsen", Leuven, 11 januari 1984, stencil, 16 p + attachments
 29. La responsabilité sans faute en droit belge", in In memoriam Jean Limpens, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerp, 85-115
 30. Van fout naar risico. Een overzicht van de objectieve aansprakelijkheidsregelingen naar Belgisch recht",in Verbintenissenrecht, T.P.R.. 1984, 329-415
 31. Luchtverontreiniging en het arrest van 12 april 1983, Leefmilieu, 1984, 89-95 en 119-124
 32. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering". In Bodemverontreiniging en -sanering, A. Buekens, B. Nieuwejaars en A. Torfs (ed.), Brussels, V.U.B., Dienst chemische ingenieurstechnieken en industriële scheikunde, 1985, 374-441
 33. Annotation of Cour d'Appel Gand, 10 juin 1985, Aménagement, 1986, 18
 34. La réparation des dommages subis par les autorités publiques à l’ occasion de travaux d'assainissement rendus nécessaires par des pollutions résultant d'accidents de transports", Aménagement. 1986, 30-34
 35. Alternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution damage, Report for the AIDA Working party on pollution and insurance, Budapest, 5 mei 1986, 27 p. (stencil), Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid, Rotterdam, 1988 and Insurance Law Journal, Stoneham (Australia'), 1990, 141-157
 36. Het juridisch statuut van de verwerver van giftige afval", T.B.W., 1986, 216 -231 (with Lavrysen L. en Vanden Bon, A.)
 37. Book review, E. Dirix, Obligatoire verhoudingen tussen contracten en derden, Rechtskundig Weekblad, 1986-87, 136-141
 38. Communication beige", AIDA Conference Budapest, Theme I (Insurance confronted by the Changing notion of liability) in AIDA, Post-congress volume, 55-57
 39. Herstel in natura en rechterlijk bevel of verbod. (Nog) enkele bedenkingen bij het cassatie-arrest van 26 juni 1980, in Liber Amicorum Jan Ronse, Story-Scientia, Brussels, 493-513
 40. De burgerlijke aansprakelijkheid van de loods: problemen en mogelijke oplossingen, T.P.R., 1986, 789-825
 41. Black points: liability for clean-up costs, Resources and Conservation, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 1987, 105-118
 42. De houtkap in bossen en de stedebouwwet, in Liber Amicorum Robert Senelle, Die Keure, Bruges, 327-363 (with L. De Jager)
 43. Aansprakelijkheid voor milieuschade, R.W., 1987-88, 1269-1280
 44. Het causaal verband tussen misdrijf en schade, in Actuele problemen van het strafrecht. XlVde Postuniversitaire Cvclus Willy Delva 1987-88, 437-470
 45. Enkele hoofdthema's van de causaliteitsproblematiek, in T.B.B.R., 1988, afl.3, pp. 268-300
 46. Milieurecht teveel?, R.W., 24, 1988, 803-806
 47. Milieurecht uit de kinderschoenen?, Vlaams Jurist Vandaag, 1988, Afl.2, 8-11
 48. De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen, R.W., 1989-90, 1041-1049
 49. Sytèmes alternatifs pour I'indemnisation des dommages dus a la pollution, R.G.A.R., 1990, nr. 11.698 et 11.714, 38. An English version was published as O.C.D.E.-document (Env./Eco 89.8 Alternative compensation systems for pollution damages)
 50. Hof van beroep Antwerpen 3 mei 1988 en 18 december 1986. Albert Canal and Underground Storage Tank, AIDA Pollution Insurance Bulletin, 1990, 5, 4-5
 51. Belgian report for the 8th World Congress on Insurance Law. Theme I: Damage from International Disasters in the Light of Tort and Insurance Law, in AIDA Damage from International Disasters.National Reports, 59-102
 52. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door milieuverontreniging naar Belgisch recht, in Verzekering van milieuschade. L'assurance des dommages causes par la pollution. Insurance of Environmental damage (H.Bocken, D.Ryckbost, ed.),Brussels, Story-Scientia, Reeks Belgische Vereniging voor Milieurecht, pp. 133-142
 53. Tendensen in het leefmilieurecht: stellingen over privaatrecht en milieu. In Tendensen in het bedrijfsleven - Le droit des affaires en evolution, Eerste dag van de Bedrijfsjurist 15 november 1990, Brussels, Bruylant, 1992, pp. 3-19
 54. Juridische knelpunten inzake de winning van oppervlaktedelfstoffen: de opties van het voorontwerp van decreet betreffende de winning van oppervlaktedelfstoffen in Oppervlaktedelfstoffenproblematiek in Vlaanderen, Colloquium GGG, 24-25 oktober 1991, 10-28
 55. Deficiencies of the System of Liability an liability Insurance as a Mechanism for the Idemnification of Environmental Damages Suffered by Individual Victims, in Verzekering van milieuschade. L'assurance des dommages causes par la pollution. Insurance of Environmental Damage (H.Bocken, D. Ryckbost Ed.), Brussels, Story-Scientia, S.a., 133-142
 56. Complementary Compensation Mechanism: a General Environmental Damage Fund? in Verzekering van milieuschade. L'assurance des dommages causes par la pollution. Insurance of Environmental Damage. (H.Bocken, D. Ryckbost Ed.), Brussels, Story-Scientia, S.a., 425-434
 57. Wat wij zelf doen doen wij beter? T.P.R., 1991, 271-284
 58. Naar een algemeen kaderdecreet inzake milieuhygiene? De werkzaamheden van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest, R.W., 1990-91, 1399-1402
 59. Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen, in Procederen in Nieuw Belgie en komend Europa, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, pp. 127-140. A slightly modified version was published under the title “De Vorderingsbevoegdheid van milieuverenigingen: weg uit Eikendael?”, Leefmilieu, 1991, 122-121
 60. Vraagpunten en stellingen voor de studiedag risico-aansprakelijkheid voor schade door milieuverontreiniging. In Risico-aansprakelijkheid voor Milieuschade, preadviezen geschreven voor de gezamelijke studiedag van de Belgische en Nederlandse Vereniging voor Milieurecht op vrijdag 13 September 1991 te Antwerpen, Nederlandse Vereniging voor Milieurecht, 1991, 185-191
 61. Milieuwetgeving en onroerende goederen: aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering, T.P.R. 1992, 1, 7-88
 62. Responsabilité Civile et Fonds de Compensation: propositions de la Commission de reforme du droit de l'environnement en région flamande, Environmental Policy and Law, 1992, 160-164
 63. La réparation des dommages causés par la pollution en droit beige: la situation en 1992, in T.B.B.R, 1992, 4/5, 284-327
 64. La couverture des risques liés a la gestion des déchets, in "L'entreprise et la gestion des dechets", Brussel, Bruylant, 1993, 331-366
 65. Learning from Europe: developments with respect to the compensation of damages caused by pollution, in: The Gradual Covergence: foreign ideas, influences, and English Law on the eve of the 21st Century (B.Markesinis, ed.), London, Clarendon Press, 1994, 266-251
 66. Key-issues in the legislation with respect to soil rehabilitation, in Integrated soil and sediment research: a basis for proper protection Eurosol Conference, Dordrecht, Kluwer, 1993, 725-732
 67. Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband, in XIX Postuniversitaire Cyclus W. Delva, 1993, 81-121
 68. Aansprakelijkheid en financiële zekerheden na VLAREM II (with T. De Saegher), TMR, 1993, 81-89
 69. Aansprakelijkheid voor milieuschade: een nieuw en belangrijk bedrijfsrisico, in Milieurecht voor de bedrijfsleider en zijn adviseur, 1993, 53-80
 70. Convenants in Belgian Environmental Law: Remarks on the Draft Decree on Environmental Convenants, in Verslagboek Studiedaq Erasmus Universiteit Rotterdam 10 oktober 1992, 1992
 71. Overzicht rechtspraak verbintenissenrecht (R. Kruithof, H. Bocken, B. De Temmerman en F. De Ly), T.P.R. 1993, 1-570
 72. Achievements and proposals with respect to the unification of the law on environmental liability for damages caused by particular types of operation, in Internationales Umwelthaftunqsrecht I: auf dem Weqe zu ener Konvention uber Fraqen des Internationalen Umwelthaftunqsrecht (Von Bar, ed.), 1995, 31-68
 73. Het begrip milieutechnische eenheid in het voorontwerp vergunningen en meldingsattesten van de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht in het Vlaamse Gewest, in Milieuverqunninqen en milieuvermeldinqen: recht en praktijk drie jaar normstelling en normhandhavinq (ed. C. Billiet), 1994, 165-173
 74. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grondwaterwinning en bronbemaling, in Water, 1994, nr. 78, 176-182
 75. Current Survey: Belgium draft of the inter-university Commission for the Restatement of Environmental Law in the Flemisch Region, in Environmental Liability, 1994, Vol.2, nr.6, CS101-CS102
 76. Annotation of Arbitragehof 58/94 of 14juli 1994, Tijdschrift voor milieurecht, 1995, nr.4, 310-318
 77. Het Belgische voorzitterschap van de E.G.-Ministerraad en de aansprakelijkheid voor milieuschade, T.P.R. 1993, nr.4, 1305-1311
 78. Privaatrechtelijke aspecten van het nieuwe Decreet op de Bodemsanering (Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering), in Gandaius Actueel I, 1995, 39-98
 79. L'assurance responsabilité civile pour dommages causés par la pollution, in Les Assurances de I'entreprise: Actes du Collogue tenu a l'Universite Libre de Bruxelles les 2 et 3 décembre 1993, Brussels, Bruylant, 1993, 239-280
 80. Het proces zonder einde: aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grondwaterwinning en bronbemaling, T.P.R., 1995, nr.4, 1633-1678
 81. Instrumenten en structuren vooreen nieuw beleid: juridische instrumenten (with L. Lavrysen, J. Bouckaert, H. Crevits, S. Deloddere , Ch. Lambert, D. Ryckbost, Van Hoorick, G., Van Pelt, P.) in Verbruggen, A.(Ed.), Leren om te keren: milieu- en natuurrapport Vlaanderen, Leuven, Garant, 1994, 653-672
 82. Sociale instrumenten: milieubeleidsovereenkomsten in, Leren om te keren: milieu- en natuurrapport Vlaanderen (Verbruggen, A. ed.), Leuven, Garant, 1994, 727-737, with J. Bouckaert, C. Lambert, Van Hoorick, G., Centrum voor Milieurecht, RUG
 83. Kroniek van het Belgisch privaatrecht 1991-1992 (with W. De Bondt, I. Geers, en C. Van Heuverswyn), N.T.B.R., 1994, 146-153
 84. De vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeersongevallen. Belgisch recht, with I.Geers, T.P.R., 1996, 67-131
 85. The Inter-university Commission for the Revision of Environmental Law in the Flemish Region: objectives and Procedures, in: The Codification of Environmental Law: proceedings of the International Conference in Ghent, February 21 and 22, 1995, Kluwer Law International, 1996, 3-10 (International Environmental Law and Policy Series)
 86. The Flemish Draft Decree on Environmental Policy: an outline, in: The Codification of Environmental Law: proceedings of the International Conference in Ghent, February 21 and 22, 1995, Kluwer Law International, 1996, 11-40 (International Environmental Law and Policy Series)
 87. The Compensation of Ecological Damage in Belgium, in: Harm to the Environment: the right to compensation and assessment of damages (Ed. Wetterstein), Oxford, Oxford University Press, 1997, 143-158
 88. Country Repport: Belgium, in : Pollution Law and Insurance: a Comparison of the Legal Regimes of European States and the USA, (Ed. Fitzsimmons), London : Kluwer Law International, 1997, 23-27
 89. Financial Guarantees for Environmental Liability: Alternatives to Liability Insurance, in: Environmental Policy and Law, 1997, nr.4, 315-327
 90. A New EU Initiative with respect to Environmental Liability, in: The AIDA Bulletin: Pollution, Products and New Technologies, 1998, nr.11, 8 -12
 91. Vergoeding van de milieuschade (with S. Deloddere), in: Recht voor de onderneming. 1998, pp. X50, 1-43
 92. Rechtstreekse verzekeringen ten behoeve van derden en andere wisseloplossingen voor aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering, in Liber Amicorum Rene Van Compel, J. Rogge (Ed.), Kluwer Rechtswetenschappen, Diegem, 1998, 23-38. Italian translation "Alternative alia responsabilita e all' assicurazione contra la responsabilita civile", Assicurazioni, 2000, 61-80
 93. Gelijkheid in aansprakelijkheid. De rechtspraak van het Arbitragehof en de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht, in H. Bocken, I. Boone, B. Claessens, D. Counye, E. De Kezel, P. De Smedt, De herziening van de bevrijdende verjaring doorde wet van 10 juni 1998. De gelijkheid hersteld? Kluwer rechtswetenschappen, 1999, 1-36
 94. De aansprakelijkheid van rechtspersonen, hun organen, aangestelden en zelfstandige hulppersonen, in Rechtspersonenrecht, Mys & Breesch, 1999, 489 – 520
 95. Met aansprakelijkheidsrecht in de steigers, T.P.R., 1999, 567-577
 96. "Nog iets over inbreuk op recht", Liber Amicorum Walter Van Gerven, Antwerpen, Kluwer, 2000, 183-202
 97. Tort Law, in Introduction to Belgian Law, (H. Bocken en W. De Bondt, ed.) Kluwer Law International 2000-2001, 244-273
 98. Het Working paper on prevention and restoration of significant environmental damage. Het witboek betreffende milieuaansprakelijkheid terzijde gelegd. T.M.R., 2001, 350-355
 99. Les indemnisations sans égard a la responsabilité: rapport de synthèse, in Les indemnisations sans égard a la responsabilité (J.L. Fagnart, ed.), Editions Kluwer,2001, 91-107
 100. Causaliteit in het Belgische recht, with Ingrid Boone, T.P.R., 2002, nr. 4, 1-61
 101. Who is liable and for what? The scope of the Environmental liability regime in the EU Commission's white paper on environmental liability, in Umwelthaftung in der EU. Environmental liability in the EU (Jens Hamer, ed.), ERA Bonn, 2003, 53-58
 102. Environmental liability in Belgium: The draft decree on Environmental policy of the interuniversity Commission for the revision of environmental law in the Flemish region, in Umwelthaftung in der EU. Environmental liability in the EU (Jens Hamer, ed.), ERA Bonn, 2003, 101-114 + annex 115-130
 103. De aansprakelijkheid van de Europese Gemeenschap en van de Belgische staat op grand van communautaire en Internationale rechtsregels (with W. Geldhof), in De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht, XXVIIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2001-2002, Kluwer, 2003, 763

Unpublished reports

 • Limitations of liability and compulsory insurance under the protocol on liability for transboundary movements of waste and other waste. Report prepared at the request of the Secretariate of the Basel Convention in connection with the preparation of the Protocol on liability and compensation for damage resulting from the transboundary movement of hazardous wastes and their disposal, ( with E. de Kezel and K. Bernauw), published at the webpage of the secretariate of the Basel treaty, http://www.basel.int/Protocol/Report%20financial%20limits.pdf, 47 p.
 • General report for the World conference of the Association Internationale du Droit des Assurances on the topic of "Alternatives to liability and liability insurance" (2002) (with Prof. B. Dufwa)

Faculty of Laws - University College London - Bentham House - Endsleigh Gardens - London WC1H 0EG - Telephone: +44 (0)20 7679 2000 - Copyright © 1999-2005 UCL


Search by Google